Kuntavaalit 2021 – olen mukana

Tänä keväänä käydään kuntavaalit. Kauniaislaiset valitsevat uudet valtuutetut edustamaan itseään päätöksenteossa. Kun tuli aika asettua ehdolle, päätös oli osaltani helppo.

Miksi olen vaaliehdokas

Lähden vaaleihin, koska haluan edistää Kauniaisten kaupungin toimivuutta ja granilaisten edellytyksiä hyvään elämään. Erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi on lähellä sydäntäni. Haluan jatkaa työtä, jonka olen aloittanut.

Haluan jatkaa valtuutettuna, koska olen nähnyt kuinka merkitsevää on hyvä päätöksenteko. Valtuutetun perehtyneisyys päätettäviin asioihin ja kyky edistää aktiivisesti kaupunkilaisille tärkeitä asioita ei aina ole itsestäänselvyys. On nähtävä kokonaisuuksia ja tehtävä pitkällä aikavälillä kunnan edun mukaisia päätöksiä.

Olen ollut aktiivisesti mukana päätöksenteossa ja toiminut suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan puheenjohtajana, vuoden kaupunginvaltuuston toisena varapuheenjohtajana ja nyt kaupunginhallituksen varajäsenenä. Tunnen päätöksenteon prosessit ja olen vaikuttanut lukuisiin päätöksiin myös koulu- ja varhaiskasvatuskentän ulkopuolella.

Tavoitteeni

Kaupungin päätöksenteossa on katsottava vuosia eteenpäin. Kaavoituksen osalta päätösten pitää olla kestäviä vuosikymmenten päähän. Tavoitteenani on, että Kauniaisten paikallispalvelut paranevat entisestään, yritystoiminta on täällä kannattavaa ja kestävällä kaavoituksella suojataan viheralueet. Kaupungin maltillinen kasvu, keskustan kehittäminen ja tulevaisuusmyönteisyys ovat tärkeä osa tätä kaavaa.

Lasten ja lapsiperheiden palveluiden turvaamisen ja kehittämisen eteen aion tehdä jatkossakin töitä. Jokaisella lapsella tulee olla turvalliset ja toimivat tilat varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Kauniaista suurempi ääni

Myös valtakunnan politiikalla on väliä. Nykyhallituksen maakuntauudistus on massiivisen kallis, byrokratiaa lisäävä ja se tuhoaa kaupunkien investointikyvyn. Etenkin Kauniaisten osalta seuraukset ovat tuhoisat kun verorahamme viedään, päätösvaltamme siirretään maakuntaan (jossa Kauniaisten ääni ei kuulu) ja investointikykymme eliminoidaan. Myös tästä syystä toivon, että kaupunkiseutujen vaalitulos antaa viestin hallituspuolueille – soteuudistus on tehtävä kuntapohjaisella mallilla ja siirtämällä erikoissairaanhoidon kustannukset valtiolle.

Continue Reading

Kauniainen tarvitsee ääntäsi – ja niin sinäkin

Kauniaisissa valta on ollut tiukasti yhden puolueen käsissä; RKP:llä on ollut absoluuttinen enemmistö hallitessaan valtuuston 35:sta paikasta 18:aa. Vastoin kuntaliiton suositusta, Kauniaisten RKP on ottanut itselleen sekä kaupunginhallituksen että valtuuston puheenjohtajuudet. Myös suurin osa lautakunnista on yhden puolueen alla. Vallan keskittyessä yhdelle puolueelle on mahdollista, että päätöksiä tehdään valmiiksi puolueen sisällä, jolloin valtuustossa nousseet eriävät mielipiteet ja kehitysehdotukset eivät saa tilaa. Tällainen vallankäyttö on demokratian kannalta haastavaa.

Kauniaisten tilanne ei enää ole perusteltavissa pelkillä kielikysymyksillä, vaan kysymys on pikemminkin puolueuskollisuudesta. Esimerkiksi oleellinen osa Kauniaisten Kokoomuksen vaaliohjelmaa on elävän kaksikielisyyden vahvistaminen. Ruotsinkielen asema kaupungissamme nähdään ehdottomana vahvuutena, ja sitä halutaan kehittää niin, että kaikki granilaiset, molemmat kieliryhmät, hyötyvät.

Kuntalaiselle ongelmallisin tilanne onkin silloin, kun päätöksiä ei tehdä edistämään kuntalaisten hyvinvointia, vaan puoluepoliittisista syistä. Etenkin vahva ryhmäkuri on merkki tällaisista ongelmista. Tällöin vaarana on, etteivät tuotetut palvelut vastaa kuntalaisten tarpeita.

Kauniaisten yhden puolueen ylivalta on pitkälti perustunut äänestysaktiivisuuden eroihin. Yhden puolueen kannattajien keskuudessa äänestysprosentti on huomattavasti korkeampi. Mikäli saamme mahdollisimman monet äänestämään, saamme toimivamman ja terveemmän päätöksenteon kaupunkiimme.

Nukkuvan ääni menee aina sille ehdokkaalle, jota ei itse kannata ja sille toimintamallille, jota ei itse tue.

Joten äänestä.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Continue Reading

Vaaliteemat

Itsenäinen ja houkutteleva asuinkunta – yhdessä

Kaupunkimme itsenäisyys on tärkeää, jotta voimme turvata haluamamme lähipalvelut. Itsenäisyys vaatii vahvaa taloutta. Mitä houkuttelevampi Kauniainen on yrityksille ja kotitalouksille, sitä suuremmat ovat verotulomme. Näitä houkuttelevia puolia ovat mm. kattavat lähipalvelut, viihtyisä asuinympäristö, laadukas opetus ja päivähoito, yrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö, monipuoliset liikuntamahdollisuudet, toimivat kulkuyhteydet, sekä valta vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Jotta kaikki tämä saavutetaan, on toimittava yhdessä kohti tulevaisuutta. Päättäjien pitää kuunnella kaikkia kuntalaisia ja tehdä yhteistyötä yli puolue- ja kielirajojen. Tartutaan rohkeasti uusiin hyvinvointia kasvattaviin parannuksiin!

Lapset ovat tulevaisuus – ei leikkauksia varhaiskasvatuksesta tai peruskouluista

Tasokas peruskoulu tasaa lasten mahdollisuuksia ja ehkäisee syrjäytymistä. Kauniaisissa on jo leikattu jakotunneista sekä avustajista. Vaarana on, että leikkaukset kostautuvat kasvaneina tukitoimina tai henkilöstökuluina. Laitosapulaisten säilyttäminen yksiköissä, esiopetuksen laadun turvaaminen ja lukioiden tulevaisuuden suunnitelmat ovat ensi vaalikaudella varmasti esillä.

Erityisen tärkeää on, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnissa istuu niitä ihmisiä, jotka ymmärtävät lasten ja lapsiperheiden tarpeet.

Kaavoituksella vihreyttä ja viihtyisyyttä

Jotta voimme saada hyvät palvelut, väkilukumme on edelleen kasvettava. Kerrostaloalueet sopivat radan varrelle, mutta muuten väljä ja matala rakentaminen kuuluu Kauniaisten luonteeseen. Keskustan rakentamisen on oltava omaleimaista sekä vihreää, ja yhteisiä puistoalueita on jätettävä. Kaavoituksessa on aika huomioida myös yrittäjät ja toimivat liikenneyhteydet.

Sote-palveluiden säilyminen Kauniaisissa

Sote-uudistus siirtää sosiaali- ja terveyspalvelut kunnilta maakunnille. Ennen vuoden 2019 muutosta voidaan varmistaa palveluiden jatkuvuus kunnassamme ulkoistamalla esim. terveyskeskuksen palvelut, jolloin toimintoja ei voida siirtää pois. Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla, ja näihin pitää edelleen panostaa. Ikääntyvän väestön hyvinvoinnista on pidettävä huolta myös kunnan puolelta.

Kaupungin talous kuntoon

Kaupungin talous on ollut miinuksella jo vuosia, kun tonttien myynneistä saadut tulot jätetään tarkasteluista. Tuleva sote-uudistus leikkaa tuloistamme huomattavasti enemmän kuin menoista vähenee. Joka tapauksessa meidän on saatava taloutemme tasapainoon jotta voimme jatkossakin tarjota ja kehittää kattavia palveluitamme. Kilpailullisista syistä kunnallisveroa ei haluta nostaa yli Espoon rajan. Kunnassamme on edelleen tehostamisvaraa. Esimerkiksi hallintopuolella meillä on raskas koneisto, joka pyörittää pientä kuntaa.

Kaksikielinen kaupunki

Grani on vahvasti kaksikielinen, ja sen on säilyttävä sellaisena. Tämä on paitsi koko kunnan etu, myös suuri rikkaus meille kaikille.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Continue Reading

Miksi lähdin kunnallisvaaliehdokkaaksi?

Olen aina seurannut politiikkaa, mutta kunnallisvaaliehdokkaaksi minut sysäsi viime vuonna huipentunut taisto suomenkielisen alakoulun siirrosta. Kauniaisissa yritettiin viedä läpi muutosta, joka olisi suoraan heikentänyt pienimpien koululaistemme kouluoloja. Tarkoituksena oli siirtää Mäntymäen alakoulu Kasavuoren koulun tiloihin, yhteen yläkoulun kanssa, ja Kauniaisten lukio Mäntymäen alakoulun tiloihin.

Vaikka suurin huoli olikin lastemme tulevaisuudessa, minulle heräsi myös huoli tavasta, jolla kaupungissamme tehdään päätöksiä. Virkamiehet olivat teettäneet koulujen vaihdosta selvitystä, joka oli vahvan vinoutunut. Riskitekijöitä ei oltu punnittu, ja suuret pedagogiset kysymykset oli jätetty pois. Vaihtoon sisältyi esimerkiksi suuria taloudellisia riskejä, jotka pitkälti sivuutettiin selvityksessä. Päätökset yritettiin viedä läpi ohi asiaankuuluvien menettelyiden.

Muutaman aktiivisen kuntalaisen ansiosta asialle saatiin näkyvyyttä. Virkamiehiltä vaadituissa esittelytilaisuuksissa keskityttiin vahvasti lukion visioihin, ja huolenaiheet sivuutettiin olankohautuksin. Onneksi kauniaislaisten lasten vanhemmat ja muutamat muut huolestuneet nousivat jyrkkään vastarintaan.

Tämä prosessi opetti kuinka haavoittuvainen kuntamme voi olla, ja kuinka tärkeää on, että kuntalaisten omaa ääntä kuullaan. Avoimen ja läpinäkyvän päätöksenteon tärkeyttä ei pidä unohtaa.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Continue Reading