Kauniainen tarvitsee ääntäsi – ja niin sinäkin

Kauniaisissa valta on ollut tiukasti yhden puolueen käsissä; RKP:llä on ollut absoluuttinen enemmistö hallitessaan valtuuston 35:sta paikasta 18:aa. Vastoin kuntaliiton suositusta, Kauniaisten RKP on ottanut itselleen sekä kaupunginhallituksen että valtuuston puheenjohtajuudet. Myös suurin osa lautakunnista on yhden puolueen alla. Vallan keskittyessä yhdelle puolueelle on mahdollista, että päätöksiä tehdään valmiiksi puolueen sisällä, jolloin valtuustossa nousseet eriävät mielipiteet ja kehitysehdotukset eivät saa tilaa. Tällainen vallankäyttö on demokratian kannalta haastavaa.

Kauniaisten tilanne ei enää ole perusteltavissa pelkillä kielikysymyksillä, vaan kysymys on pikemminkin puolueuskollisuudesta. Esimerkiksi oleellinen osa Kauniaisten Kokoomuksen vaaliohjelmaa on elävän kaksikielisyyden vahvistaminen. Ruotsinkielen asema kaupungissamme nähdään ehdottomana vahvuutena, ja sitä halutaan kehittää niin, että kaikki granilaiset, molemmat kieliryhmät, hyötyvät.

Kuntalaiselle ongelmallisin tilanne onkin silloin, kun päätöksiä ei tehdä edistämään kuntalaisten hyvinvointia, vaan puoluepoliittisista syistä. Etenkin vahva ryhmäkuri on merkki tällaisista ongelmista. Tällöin vaarana on, etteivät tuotetut palvelut vastaa kuntalaisten tarpeita.

Kauniaisten yhden puolueen ylivalta on pitkälti perustunut äänestysaktiivisuuden eroihin. Yhden puolueen kannattajien keskuudessa äänestysprosentti on huomattavasti korkeampi. Mikäli saamme mahdollisimman monet äänestämään, saamme toimivamman ja terveemmän päätöksenteon kaupunkiimme.

Nukkuvan ääni menee aina sille ehdokkaalle, jota ei itse kannata ja sille toimintamallille, jota ei itse tue.

Joten äänestä.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Continue Reading

Mitä kunta seuraavaksi päättää lasten puolesta?

Lapset ovat tulevaisuus. Kunnilla on suuri vaikutus lasten päivähoidon ja peruskoulutuksen tasoon. Juuri kunnissa ja niiden lautakunnissa tehdään ne päätökset, jotka sanelevat lasten päivien kulun.

Myös Kauniaisissa tämä kenttä elää kokoajan, eikä leikkauksiltakaan olla säästytty. Esimerkiksi kaksivuotiaiden kotihoidontuen kuntalisä on poistettu, ja peruskouluissa on leikattu jakotunneista ja avustajista.

Viimevuosina näkyvin koulukeskustelu Kauniaisissa on käyty suomenkielisen alakoulun siirrosta yläkoulun yhteyteen. Sivistystoimi ajoi siirtoa aggressiivisesti perustellen sitä vuoroin talouslaskelmillaan, vuoroin syrjäytymisriskin vähenemisellä. 1-4 luokkalaisille löytyneistä pedagogisista hyödyistä en kuullut mitään, lista riskeistä oli kuitenkin pitkä. Me vanhemmat saimme lopulla äänemme kuuluviin, ja suunnitelma haudattiin toivottavasti pysyvästi. Tulevalla vaalikaudella tehdään taas paljon päätöksiä, jotka vaikuttavat kaikkiin kauniaislaisiin.

Päiväkotien ratkaisut ovat aina pöydällä. Espoo on ulkoistanut päiväkotien laitosapulaiset. Kauniaisissa meillä on edelleen nämä tärkeät ihmiset, jotka päiväkodeissa estävät tautien leviämistä tehokkaalla siistimisellä, vapauttavat hoitajien resursseja kasvatustyöhön, sekä auttavat tarvittaessa vaikka pukemisessa. Heistä on pidettävä kiinni.

Kauniaisten sivistystoimi on myös alkanut selvittää esiopetuksen siirtämistä kouluihin. On hienoa, jos tavoitteena on nostaa esiopetuksen tasoa, ja toiminnan kehittämistä tarkastellaan laajalla skaalalla. Ensisijaista on varmistaa, ettei suunnitelmaa viedä eteenpäin jos se heikentää esiopetuksen laatua. Tilojen on oltava riittävät (luokkakoot koulussakaan ei saa kasvaa) ja esikoulupäivän jälkeisen päivähoidon on oltava tasokasta ja turvallista. On selvää, ettei ainakaan Mäntymäen koulun tilat riitä. Esiopetuksen käyttökustannukset henkeä kohti ovat Kauniaisissa pienemmät kuin 5000-10000 hengen kunnissa keskimäärin. Tässä valossa tuskin on aiheellista, että muutosta perusteltaisiin taloudellisilla tarpeilla.

Lisävaateita päätöksiin tuo se, että leikkaukset tuovat usein odottamattomia lisämenoja kasvaneiden tukitarpeiden, lisääntyneiden sairauspoissaolojen, ja muiden kustannusten muodossa. Päätöksillä vaikutetaan paitsi lapsiin, myös hoitajien ja opettajien työympäristöön ja työtaakkaan. Mahdollisimman motivoitunut ja jaksava henkilökuntaa on koko kunnan etu.

Homekouluja on pitkin Suomea, ja etenkin lähikunnissamme, järkyttävä määrä. Koulurakennuksista on pidettävä huoli, ja hälyttäviin merkkeihin pitää reagoida välittömästi. Kauniaisten kouluissa on tehty kosteus- ja sisäilmamittauksia, eikä suurempia toimenpiteitä ole tarvittu. Mittausten tulisi olla säännöllisiä, jotta säästytään lasten ja henkilökunnan altistamiselta huonolle sisäilmalle, sekä kohonneilta kustannuksilta.

Kustannussäästöjä hakiessa kouluissa on myös tehostamisen varaa. Kauniaisissa lukiokoulutukseen kuluu rahaa huomattavasti enemmän kuin muissa kunnissa. Lukio-opetuksemme käyttökustannus on 612€ per asukas, kun se Uudellamaalla on keskimäärin 122€/asukas. Pääkaupunkiseudulla lukioiden kilpailu on kovaa, ja laadukkaan opetuksen ja maineen eteen on tehtävä työtä. Vahvasti kaksikielisenä kuntana meillä on käsissämme suuri voimavara. Muodostamalla kansainvälinen kielirajat ylittävä lukio, saisimme vahvan ja kilpailukykyisen lukion säästämällä päällekkäisyyksissä. Samalla turvaisimme kieliryhmien mahdollisuuden lukio-opetukseen omalla äidinkielellä myös tulevaisuudessa.

Edellä mainitut ovat vain pintaraapaisu ensi vaalikauden päätöksistä, jotka vaikuttavat lastemme huomiseen. Laadukas varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat tärkeimpiä keinoja taata tasavertaisempia mahdollisuuksia lapsille ja ehkäistä syrjäytymistä. Yli 30% Kauniaisten menoista on suuntautunut koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Sote-uudistuksen jälkeen osuus tulee olemaan reilusti yli puolet. On tärkeää, että lasten asioista on päättämässä henkilöitä, jotka tuntevat lasten ja perheiden tarpeet.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Continue Reading

Vaaliteemat

Itsenäinen ja houkutteleva asuinkunta – yhdessä

Kaupunkimme itsenäisyys on tärkeää, jotta voimme turvata haluamamme lähipalvelut. Itsenäisyys vaatii vahvaa taloutta. Mitä houkuttelevampi Kauniainen on yrityksille ja kotitalouksille, sitä suuremmat ovat verotulomme. Näitä houkuttelevia puolia ovat mm. kattavat lähipalvelut, viihtyisä asuinympäristö, laadukas opetus ja päivähoito, yrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö, monipuoliset liikuntamahdollisuudet, toimivat kulkuyhteydet, sekä valta vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Jotta kaikki tämä saavutetaan, on toimittava yhdessä kohti tulevaisuutta. Päättäjien pitää kuunnella kaikkia kuntalaisia ja tehdä yhteistyötä yli puolue- ja kielirajojen. Tartutaan rohkeasti uusiin hyvinvointia kasvattaviin parannuksiin!

Lapset ovat tulevaisuus – ei leikkauksia varhaiskasvatuksesta tai peruskouluista

Tasokas peruskoulu tasaa lasten mahdollisuuksia ja ehkäisee syrjäytymistä. Kauniaisissa on jo leikattu jakotunneista sekä avustajista. Vaarana on, että leikkaukset kostautuvat kasvaneina tukitoimina tai henkilöstökuluina. Laitosapulaisten säilyttäminen yksiköissä, esiopetuksen laadun turvaaminen ja lukioiden tulevaisuuden suunnitelmat ovat ensi vaalikaudella varmasti esillä.

Erityisen tärkeää on, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnissa istuu niitä ihmisiä, jotka ymmärtävät lasten ja lapsiperheiden tarpeet.

Kaavoituksella vihreyttä ja viihtyisyyttä

Jotta voimme saada hyvät palvelut, väkilukumme on edelleen kasvettava. Kerrostaloalueet sopivat radan varrelle, mutta muuten väljä ja matala rakentaminen kuuluu Kauniaisten luonteeseen. Keskustan rakentamisen on oltava omaleimaista sekä vihreää, ja yhteisiä puistoalueita on jätettävä. Kaavoituksessa on aika huomioida myös yrittäjät ja toimivat liikenneyhteydet.

Sote-palveluiden säilyminen Kauniaisissa

Sote-uudistus siirtää sosiaali- ja terveyspalvelut kunnilta maakunnille. Ennen vuoden 2019 muutosta voidaan varmistaa palveluiden jatkuvuus kunnassamme ulkoistamalla esim. terveyskeskuksen palvelut, jolloin toimintoja ei voida siirtää pois. Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla, ja näihin pitää edelleen panostaa. Ikääntyvän väestön hyvinvoinnista on pidettävä huolta myös kunnan puolelta.

Kaupungin talous kuntoon

Kaupungin talous on ollut miinuksella jo vuosia, kun tonttien myynneistä saadut tulot jätetään tarkasteluista. Tuleva sote-uudistus leikkaa tuloistamme huomattavasti enemmän kuin menoista vähenee. Joka tapauksessa meidän on saatava taloutemme tasapainoon jotta voimme jatkossakin tarjota ja kehittää kattavia palveluitamme. Kilpailullisista syistä kunnallisveroa ei haluta nostaa yli Espoon rajan. Kunnassamme on edelleen tehostamisvaraa. Esimerkiksi hallintopuolella meillä on raskas koneisto, joka pyörittää pientä kuntaa.

Kaksikielinen kaupunki

Grani on vahvasti kaksikielinen, ja sen on säilyttävä sellaisena. Tämä on paitsi koko kunnan etu, myös suuri rikkaus meille kaikille.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Continue Reading

Miksi lähdin kunnallisvaaliehdokkaaksi?

Olen aina seurannut politiikkaa, mutta kunnallisvaaliehdokkaaksi minut sysäsi viime vuonna huipentunut taisto suomenkielisen alakoulun siirrosta. Kauniaisissa yritettiin viedä läpi muutosta, joka olisi suoraan heikentänyt pienimpien koululaistemme kouluoloja. Tarkoituksena oli siirtää Mäntymäen alakoulu Kasavuoren koulun tiloihin, yhteen yläkoulun kanssa, ja Kauniaisten lukio Mäntymäen alakoulun tiloihin.

Vaikka suurin huoli olikin lastemme tulevaisuudessa, minulle heräsi myös huoli tavasta, jolla kaupungissamme tehdään päätöksiä. Virkamiehet olivat teettäneet koulujen vaihdosta selvitystä, joka oli vahvan vinoutunut. Riskitekijöitä ei oltu punnittu, ja suuret pedagogiset kysymykset oli jätetty pois. Vaihtoon sisältyi esimerkiksi suuria taloudellisia riskejä, jotka pitkälti sivuutettiin selvityksessä. Päätökset yritettiin viedä läpi ohi asiaankuuluvien menettelyiden.

Muutaman aktiivisen kuntalaisen ansiosta asialle saatiin näkyvyyttä. Virkamiehiltä vaadituissa esittelytilaisuuksissa keskityttiin vahvasti lukion visioihin, ja huolenaiheet sivuutettiin olankohautuksin. Onneksi kauniaislaisten lasten vanhemmat ja muutamat muut huolestuneet nousivat jyrkkään vastarintaan.

Tämä prosessi opetti kuinka haavoittuvainen kuntamme voi olla, ja kuinka tärkeää on, että kuntalaisten omaa ääntä kuullaan. Avoimen ja läpinäkyvän päätöksenteon tärkeyttä ei pidä unohtaa.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Continue Reading